“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Stichting Islamitisch Centrum Nederland
KvK: 30171644
RSIN: 005837443
E-mail: info@sicn.nl
Adres: Burgemeester verderlaan 13
Postcode: 3544 AD
Plaats: Utrecht

VERANTWOORDING

Bestuursamenstelling

Per 31 december 2016 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
 • F.Demirtas, voorzitter
 • N.Yildiz, secretaris
 • B.Kocak, penningmeester
 • H.Karasahin, Lid
 • Z.Kose, Lid
 • M.S. Kozalioglu, Lid
 • M. Yavuz, Lid

Beleidsplan
 • Stichting Islamitisch Centrum Nederland is een Nederlandse religieusmaatschappelijke overkoepelende non-profit organisatie.
 • Op basis van feedback vanuit de aangesloten organisaties, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild.
 • SICN geeft in deze beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende themas: continuering van de professionalisering en institutionalisering van de organisatie, haar diensten en de werkprocessen, bestrijding van polarisatie en islamofobie in de samenleving, opleiden van Nederlandse imams, verbreding van doelgroepen en versterking van haar maatschappelijke positie.
 • Deze themas komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.
 • Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.
 • Wij zijn tevreden over onze rol als dienstverlener/ondersteuner, verbinder en staan met beide benen in de Nederlandse samenleving.

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren. Het salarisniveau van de medewerkers is vergelijkbaar met cao welzijn en ligt derhalve tussen schaal 0 en maximaal schaal 5 van het cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Uitgeoefende activiteiten
 • Onze locaties zijn 7 dagen per week geopend voor de buurt.
 • Deelname en bijdrage aan landelijke overlegstructuren zoals IOT en CMO.
 • Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten.
 • Conferenties en voorlichtingsdagen.
 • Seminars en trainingen voor kaders.
 • Vraagbaak en advies functie voor belanghebbenden en geinteresseerden.
 • Nederlandstalige islamkalender
 • Samenwerking met Nederlandse hogescholen en universiteiten inzake opleiding van imams.
 • Landelijke open dagen
 • Centrale ondersteuning, advies aan en facilitering van aangesloten organisaties.

DOWNLOADS

- Publicatiebalans & Staat van baten en lasten 2016