Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). SICN heeft deze ANBI-status.

SICN in het kort

De Stichting Islamitisch Centrum Nederland is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie en is opgericht in 1972.De stichting fungeert als landelijke overleg- en ondersteuningsplatform voor 47 plaatselijke aangesloten organisaties in Nederland.   Met de komst van arbeidsmigranten in de zestiger en zeventiger jaren heeft men de behoefte gehad om religieuze samenkomsten te organiseren in het nieuwe thuisland. Door de jaren heen heeft de organisatie zich verder ontwikkeld en haar aanbod aan activiteiten verbreed en geïntensiveerd. Haar kerndoelstellingen- en taken zijn: belangenbehartiging van de islamitische gemeenschap in het algemeen en van de aangesloten organisaties in het bijzonder,  dienstencentrum voor de aangesloten organisaties, religieuze  dienstverlening als het gaat om  religieuze aangelegenheden zoals eredienst, stilteruimten, bedevaart, stervensbegeleiding, godsdienstonderwijs, het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren en het bevorderen van onderlinge contacten tussen burgers van Nederland.

SICN is aangesloten bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT).