“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> WERVING VAN GEBOUWEN | RAMADAN | OFFERFEEST | DE HADJ | UITVAARTVERZORGING | ISLAM KALENDER | ZOMER CURSUSSEN | CONFERENTIES | OPLEIDING MOSKEEBESTUURDERS
Deskundigheidsbevordering

 

De Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)  heeft  een  brede achterban bestaande uit nieuwe Nederlanders met een Turkse achtergrond die een actieve bijdrage wil leveren aan de vormgeving van de multiculturele samenleving. Zij gelooft dat de emancipatie en participatie van de achterban hier een onmisbare voorwaarde voor is.

Het scholingsplan betreft deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en bestuurders.

De doelgroep en opleidingsnoodzaak  

SICN organiseert regelmatig activiteiten op het terrein van interculturele ontmoeting en kennisuitwisseling omdat juist het gebrek aan kennisnemen van en over elkaar de weg naar een daadwerkelijk multiculturele samenleving blokkeert.  Daarnaast heeft SICN zitting in een aantal overlegstructuren die het overleg met de overheid, de onderlinge communicatie en verstandhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen en het ‘minderhedenbeleid’ als speerpunten van hun werkzaamheden beschouwen. De belangrijkste hiervan zijn het Inspraakorgaan Turken (IOT) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Bovendien werkt SICN samen met een groot aantal instanties en organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rond emancipatie en participatie in de multiculturele samenleving, waaronder landelijke en plaatselijke migranten- en vrijwilligersorganisaties uit verscheidene etnische minderheidsgroepen.  

Deskundigheidsbevordering voor deze groep vanuit landelijk perspectief functionerende vrijwilligers is van belang om te functioneren als landelijke koepelorganisatie en het vernieuwingsproces te continueren met een belangrijke externe functie gericht op het bevorderen van maatschappelijke leefbaarheid door diversiteit en dialoog.

De basis hiervoor is opgesloten in het activiteitenplan dat jaarlijks vastgesteld wordt. Het betreft met name inzicht en vaardigheden in het optreden in het openbaar zoals

-spreken in het openbaar

-deelnemen aan het publiek debat

-de media te woord staan

-visievorming en besluitvorming

-strategisch beleid van de organisatie

-coachen en begeleiden van vrijwilligers

-leiderschapskwaliteiten

-timemanagement

-projectmanagement

 Zonder regelmatige bijscholing van de hierboven genoemde kennis, inzicht en vaardigheden is het onmogelijk om de kwaliteit van het lokale aanbod van de aangesloten organisaties te garanderen. Daarbij is ook met name de externe beeldvorming een belangrijk aandachtspunt , dat primair via een landelijke benadering in alle geledingen effectief gestalte kan krijgen en daarmee expliciet kan bijdrage aan een positievere beeldvorming.  Voor de interne deskundigheidsbevordering werkt SICN al geruime tijd  samen met de opleidingsorganisatie Stavoor. 

Opleidingsvisie 

Er is een landelijk scholingsplan nodig dat voorziet in onderhoud en bijscholing van kennis, inzicht en vaardigheden bij vrijwilligers die vanuit een landelijk perspectief leiding geven aan lokale activiteiten en projecten.Het betreft hiervoor noodzakelijk kennis, inzicht en vaardigheden zoals 

-communicatie en samenwerking

-het ontwikkelen van strategisch beleid mbt de organisatie

-vanuit een visie tot plannen komen

-omgaan met de media

-het ontwikkelen en organiseren van lokale projecten en activiteiten

-intern leiderschap en projectmanagement 

De gewenste deskundigheidsbevordering wordt gegeven door medewerkers van Stavoor die hierin de nodige expertise en ervaring hebben.

Onze aanpak kenmerkt zich door samenwerking. Stavoor moet respect en een zekere mate van affiniteit hebben met SICN en zijn doelstellingen. Omgekeerd zal SICN Stavoor open en volledig informeren over bestuurlijke en beleidsmatige beweegredenen en achtergronden. Het bestuur van SICN draagt zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor het scholingsplan, maar geeft de uitvoering daarvan in handen van Stavoor.  SICN spreekt Stavoor aan op de geleverde kwaliteit, tijdige en zorgvuldige levering van diensten en op haar adviezen tav het scholingsplan. De samenwerking krijgt gestalte door een periodiek overleg tussen Stavoor en (een vertegenwoordiging van) het bestuur van SICN  Opleidingsplan De gewenste deskundigheidsbevordering bestaat uit de volgende opleidingsactiviteiten:

Training Communicatie

Deze training wordt tweemaal per jaar gegeven en bestaat uit een eendaagse (12-14 deelnemers) en een weekend (12-14 deelnemers)Aantal deelnemers in twee jaar: minimaal 48 –  maximaal 56.

Aantal dagdelen in 2 jaar: 28 dagdelen (incl. voorbereiding)

Hoofdlijn van het programma is: communiceren in publiek domein, mediatraining, persvoorlichting, groepsvoorlichting, training publiek optreden  met extra aandacht voor

-opzet van een speech, inhoudelijk en technisch

-presentatie en verdediging van beleid en standpunten

-specifieke mediatraining iv, radio en tv-optredens

-Training Debatteren en argumenteren

Deze training wordt viermaal per jaar als eendaagse aangeboden (12-14 deelnemers). Aantal deelnemers in twee jaar: minimaal 96 –  maximaal 112.

Aantal dagdelen uitvoering in twee jaar: 28 dagdelen (incl. voorbereiding)

Hoofdlijn van het programma is: een stelling te verdedigen of juist te bestrijden met goede / juiste argumenten. Zowel inhoud als vorm van het debat krijgen aandacht. 

Training Vrouwenparticipatie en organisatieontwikkeling

Deze training richt zich specifiek op vrouwelijke vrijwilligers, wordt tweemaal per jaar als eendaagse gegevenAantal deelnemers in twee jaar: minimaal 58 – maximaal 64Aantal dagdelen uitvoering in twee jaar: 12 (incl. voorbereiding)Hoofdlijnen van het programma: vrouwenparticipatie, visievorming en besluitvorming, organisatievorming en –ontwikkeling. 

Training Coachen en begeleiden van vrijwilligers

Jaarlijks wordt deze training gegeven voor coördinatoren van vrijwilligers. De training bestaat uit een tweedaagse en een terugkomdag. Aantal deelnemers in twee jaar: minimaal 24 – maximaal 32

Aantal dagdelen uitvoering in twee jaar: 20 (incl. voorbereiding)

Hoofdlijnen van het programma: vrijwilligers werven, binden en begeleiden in hun werkzaamheden in een maatschappij waar mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen bij elkaar komen.

Training Leiderschapskwaliteiten

Deze training vindt tweemaal per jaar plaats als eendaagse. Aantal deelnemers in twee jaar: minimaal 56 – maximaal 64 Aantal dagdelen uitvoering in twee jaar: 12 (incl. voorbereiding)Hoofdlijnen van het programma: kennismaking met en praktische toepassing van de 7 de leiderschapstijlen van Stephen Covey.Daarnaast zijn er jaarlijks 2 eendaagse bijeenkomsten voor 30 - 40 deelnemers om de algemene theorie breder te verspreiden.

Aantal deelnemers in twee jaar: minmaal 60 – maximaal 80

Aantal dagdelen uitvoering in twee jaar: 12 (incl. voorbereiding)

Timemanagement

Jaarlijks 4 eendaagse trainingen, waarvan 1 specifiek voor vrouwelijke vrijwilligersAantal deelnemers in twee jaar: minimaal 96 – maximaal 112

Aantal dagdelen uitvoering in twee jaar: 24 (incl. voorbereiding)

Hoofdlijnen van het programma: efficiënte tijdsplanning, voortgangsbewaking en voorkomen van overbelasting

Projectmanagement

Jaarlijks tweemaal een eendaagse training , 14 -16 deelnemers Aantal deelnemers in twee jaar: 56 minimaal, 64 maximaal  Aantal dagdelen uitvoering in twee jaar: 12 (incl. voorbereiding) Hoofdlijnen van het programma: projectmatig werken en het managen van een project

Het programma van de trainingen komt tot stand op basis van eerdere evaluaties en in overleg en samenspraak met de deelnemers.