“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> OPRICHTING | > DOELSTELLING | > VERNIEUWING | > DE TOEKOMST | > BESTUUR | > PREVENTIEF BELEID


Het Bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen personen.

Bestuurders van SICN worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan niet meer dan één functie bekleden.
Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft.