“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> OPRICHTING | > DOELSTELLING | > VERNIEUWING | > DE TOEKOMST | > BESTUUR | > PREVENTIEF BELEID


Doelstellingen


Het behartigen van belangen van en het verlenen van diensten aan de in Nederland verblijvende en wonende moslims en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de in Nederland wonende moslims;

De ondersteuning van de opvoeding en onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren die behoren tot de genoemde doelgroep alsmede het steunen van het onderwijs aan en het stimuleren van het volgen van wetenschappelijke studies door voormelde jongeren;
het zorgdragen voor het aanleren van de islamitische geloofspraktijk en islamitische leer;
het bevorderen van het integratie-, participatie- en emancipatieproces van moslims in Nederland;

Het bevorderen van de contacten en onderlinge samenwerking met en tussen de bij haar aangesloten organisaties en het behartigen van belangen van deze organisaties,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.