“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> OPRICHTING | > DOELSTELLING | > VERNIEUWING | > DE TOEKOMST | > BESTUUR | > PREVENTIEF BELEID


De Toekomst
SICN is de laatste jaren bezig om haar activiteitenaanbod en organisatiestructuur beter af te stemmen op de behoeften van haar achterban en de Nederlandse samenleving. De eerste generatie bestuurders hebben gehandeld vanuit referentiekaders die hen hebben gediend in de situatie van het herkomstland. Op enkele praktische zaken na heeft men zich weinig gefocust op Nederlandse aangelegenheden.

De herkomst landen waren duidelijk anders georganiseerd dan Nederland. In Nederland heb je te maken met een open society en nieuwsgierige burgers. Men gaat hier anders en vrijer om met heel veel fenomenen, die voor het herkomstland soms taboe zijn. Nederland en haar instellingen hanteren andere omgangsvormen met maatschappelijke organisaties en burgers. De overheid heeft in vergelijking met die in het herkomstland hoogstens een faciliterende rol als het gaat om religieuze aangelegenheden. Het individu is gedurende de laatste decennia steeds centraler komen te staan in de samenleving met alle gevolgen van dien. In Nederland is er veel meer sprake van vrije meningsuiting, dan bij de verkapte vorm daarvan in het land van herkomst.

Maar het kadervormingproces en de identiteitsontwikkeling van de latere generaties nemen nu éénmaal veel tijd in beslag. En de rol die gevraagd wordt om te vervullen tijdens deze processen is geen makkelijke voor een religieuze instelling die groepen en individuen moet helpen antwoorden te vinden voor veel zingevings- en levensvragen. Er is veel veranderd voor de Turkse arbeidsmigrant die in de zestiger jaren hier naar toe kwam. Het hebben van een nieuw thuisland vraagt om veel en verschillende inspanningen. Nu is Nederland ook in religieuze termen het thuisland geworden van ongeveer één miljoen moslims. Naast alle andere betekenis - sen, heeft dit ook een religieuze betekenis. Het is geen kort proces en je kunt geen genoegen nemen met een theoretisch verhaal. Men leeft HIER EN NU en de moslims moeten de islam HIER EN NU beleven. De theorie moet door de praktijk worden onderstreept, anders blijft het bij een verhaal. Dit proces is op volle toeren gaande en het zal nog enkele decennia duren voordat het vastere gestalte krijgt.

Ook dit proces zal in een bij ons passend tempo, maar daardoor juist wel op een gezonde manier verlopen. Geen populisme, geen opportunisme, maar een integere en oprechte manier
van het benaderen van de samenleving, de achterban, de overheid en vooral het waardige leven van het individu.