“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> OPRICHTING | > DOELSTELLING | > VERNIEUWING | > DE TOEKOMST | > BESTUUR | > PREVENTIEF BELEID

 

Erkenning van het CMO

Het vernieuwingsproces


De inhoudelijke en organisatorische vernieuwingen zijn – ondersteund door de landelijke koepelorganisatie – bij veel van de aangesloten en samenwerkende organisaties grotendeels doorgevoerd. Sinds 2003 worden eveneens grote landelijke conferenties en symposia belegd, waarbij het uitwisselen van expertise en gedachten over actuele en relevante thema’s wordt gecombineerd met organisatorische deskundigheidsbevordering.

Zo werd in december 2003 een landelijke conferentie georganiseerd die in het teken stond van het vernieuwingsproces en die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van nagenoeg alle organisaties. Deze conferentie stond inhoudelijk in het teken van de merites van de institutionalisering van de islam in Nederland. In 2004 en 2005 is hier een passend vervolg aan gegeven met een symposium over de rol van religie en cultuur bij de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving en een conferentie over emancipatie en participatie van moslimvrouwen. In 2006 belegde de SICN een symposium over identiteitsvorming van moslimjongeren en over het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt voor vrouwen. In het najaar van 2007 is de conferentie ‘Imams in the West’ georganiseerd. Er is in Nederland een tekort aan imams die naast de benodigde en gerichte kennis van de islam ook inzicht hebben in het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving en beiden in de Nederlandse taal aan de latere generaties kunnen overdragen. Sinds kort is de Hoge School Inholland begonnen met een opleiding tot islamitisch geestelijk werker en een opleiding tot imam, waarbij SICN nauw is betrokken.

SICN heeft overigens als een van de weinige koepelorganisaties al jarenlang een eigen, goed aangeschreven imamopleiding, die vooral garant staat voor een gedegen religieuze ondergrond en een goede kennis van de Arabische taal- en letterkunde.

Met bovenstaand vernieuwingsproces is daar langzamerhand enige verandering in gekomen. Het gaat om een geleidelijk proces en niet om een project waarvan na een jaar de resultaatmeting gepresenteerd kan worden. SICN wil vanuit een constructieve en open dialoog een actieve bijdrage leveren aan de vormgeving van de multiculturele samenleving in Nederland, en gelooft dat de emancipatie en participatie van de eigen achterban hier een onmisbare voorwaarde voor is. SICN organiseert daarom naast grootschalige bijeenkomsten regelmatig activiteiten op het terrein van interculturele ontmoeting en kennisuitwisseling, omdat juist het gebrek aan kennisnemen van en over elkaar de weg naar een leefbare multiculturele samenleving blokkeert.

SICN is betrokken bij Inspraakorgaan Turken (IOT) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).